Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering

För att vi ska nå våra mål och arbeta effektivt har Kristianstads kommun tagit fram en avfallsplan som består av två delar. Den ena delen är en nulägesbeskrivning som beskriver hur avfallshanteringen i Kristianstad ser ut idag, hur mycket avfall det blir per år och hur avfallet återvinns eller hanteras på annat sätt.

Den andra delen innehåller mål och handlingsplan för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas de närmaste åren. De viktigaste punkterna handlar om fastighetsnära insamling (grindhämtning) av förpackningar och tidningar samt utbyggnad och modernisering av återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall.

Föreskrifterna om avfallshantering innehåller bland annat bestämmelser för hur du ska sortera ditt hushållsavfall och var du ska lämna det.