Energitjuvarna & Soppoliserna

En informationskampanj i samarbete med Hässleholm Miljö

I en kampanj för att lyfta de vanligaste myterna inom avfallshantering har Renhållningen Kristianstad och Hässleholm Miljö skapat kampanjen Energitjuvarna och Soppoliserna. Här kan du se filmerna igen, läsa mer om de vanliga myter som finns och verkligheten bakom dem.

Filmerna släpps veckovis på Renhållningens och Hässleholm Miljös Facebooksidor.

Myten: Det spelar ingen roll vad jag gör, det är inte mitt ansvar

Verkligheten: Drygt 4,5 miljoner ton hushållsavfall hanteras årligen i Sverige och varje svensk bidrar med över 460 kg sopor varje år. Om alla skulle tänka att det inte spelade någon roll vad de gjorde med sina sopor skulle det påverka miljön drastiskt i Sverige. Det är lag på att man måste sortera sina sopor, även om det inte finns någon straffpåföljd om man inte gör det.

Som konsument ansvarar du för det avfall som uppkommer i samband med att du köper något. Detta sorteras sedan som förpackningar:

  • Papper och kartong sorteras som pappersförpackningar
  • Frigolit och plast sorteras som plastförpackningar

Om förpackningarna är för stora för att få plats i ditt fyrfackskärl får du köra dem till din närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation.

Det du gör i din vardag gör visst skillnad! 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch och 1 återvunnen metallburk sparar energi som räcker till 1 dygn vid datorn. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

Om nedskräpning
All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare. När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor.

Från Avfall Sverige, branschorganisation:

… en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Ett exempel: En smartphone väger mindre än 200 gram och levereras i en liten förpackning, men det uppstår hela 86 kilo avfall när den produceras! Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst. 

Myten: Det går åt mer energi att återvinna än att elda upp

Verkligheten: Utsläppen av växthusgaser vid materialåtervinning är betydligt lägre jämfört med utsläpp vid produktion av ny råvara. För exempelvis aluminium är utsläppen 96 procent lägre om återvunnet material används än för produktion av ny råvara.

Materialåtervinning ger betydligt lägre utsläpp än förbränning av avfallet. För exempelvis plast och organiskt avfall till rötning är utsläppen mer än 50 procent lägre vid materialåtervinning jämfört med förbränningsalternativet.

Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med råvara som används för första gången.

Dessutom krävs det fler transporter för att nyproducera material än för att förflytta avfall. Det är med andra ord både miljömässigt och ekonomiskt mer effektivt att återvinna avfall än att producera nytt material. Att återvinna papper, kartong och wellpapp innebär dessutom att vi inte behöver avverka lika mycket skog och istället kan tillvarata och behålla vårt lands fantastiska skogs- och naturvärden.

Den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås. I regeringsutredningen ”Resurs i retur” SOU 2001:102 konstaterades att återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Slutsatserna grundas på sju olika livscykelanalyser som genomfördes 1998-2001. I samma regeringsutredning konstaterades även att återvinning av tidningar är miljömässigt bra, slutsatserna grundas på tre olika forskningsrapporter genomförda 1999-2001.

Att elda upp avfall hemma är inget annat än att elda för kråkorna och bränna upp de resurser vi annars kunde tagit tillvara på. Utöver det bildas och frigörs skadliga ämnen vid eldning. Såvida du inte har ett eget rökgasreningsverk kopplat till grillen där hemma släpps dessa röker, gaser och gifter direkt ut i luften och kan vara skadliga för både människor och miljö.

Myt: Allt blandas ändå när det kommer till tippen

Verkligheten: Inget blandas efter att det har sorterats upp. Allt som sorteras skickas vidare till specifika anläggningar för att återvinning eller energiutvinning. Men för att materialet ska kunna återvinnas måste det vara väl sorterat från början, blandas soporna ihop kan det ibland bli tvunget att slänga allt som brännbart.

Metall- och glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.

Pappersförpackningar och tidningar kan återvinnas upp till 7 gånger.

Matavfall blir biogas och biogödsel som sedan används som drivmedel och näring.

35 % av det som slängs som brännbart grovavfall på Kristianstads återvinningscentraler är felsorterat och borde egentligen gå till materialåtervinning.

Tips om matavfall

Blött matavfall
Om ditt matavfall är väldigt blött, är det bra om matavfallet får rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen.

Låt luften komma in
Matavfallspåsarna är väldigt tåliga mot fukt men behöver ordentligt med luft. Låt påsen sitta i den behållare du fått av oss. Behållaren gör att luften även kommer in underifrån och då håller påsen bättre.

Myt: Jag måste tvätta mina förpackningar så att de är rena

Verkligheten: Det räcker med att förpackningar är tömda på innehåll och eventuellt sköljda med lite diskvatten. Undvik gärna att tvätta med rinnande varmvatten för att vara extra miljövänlig. I övrigt är det upp till dig själv hur pass väl du vill skölja ur förpackningarna. Matrestfyllda förpackningar luktar inte alltför gott om de legat under vasken eller i soptunnan en längre tid.

Det räcker med att tömma förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt. (ftiab.se)

Myt: Allt brinner ju, så varför ska vi sortera?

Verkligheten: Nästan allt brinner vid rätt temperatur men det är mycket mer miljövänligt att återvinna än att elda upp avfall. I de flests fall kan vi ta vara på materialet i olika produkter genom att materialåtervinna dem. Men, det finns en del produkter vi inte kan materialåtervinna – då vill vi istället utvinna energi ur dem. Avfall som t.ex. blöjor och diskborstar kan inte materialåtervinnas utan måste energiutvinnas i en förbränningsanläggning där det blir till fjärrvärme och el.

Genom att materialåtervinna produkter som t.ex. ketchupflaskor och mjölkkartonger kan vi skapa nya saker av dem, som blomkrukor och pizzakartonger, istället för att ta jungfruliga råvaror för att skapa nya produkter från grunden.

Att elda upp avfall hemma är inget annat än att elda för kråkorna och bränna upp de resurser vi annars kunde tagit tillvara på. Utöver det bildas och frigörs skadliga ämnen vid eldning. Såvida du inte har ett eget rökgasreningsverk kopplat till grillen där hemma släpps dessa röker, gaser och gifter direkt ut i luften och kan vara skadliga för både människor och miljö.

Eldning av avfall är förbjudet!
Eldning av avfall är förbjudet enligt miljöbalken och avfallsförordningen. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till avgiftsbelagd tillsyn, beslut om förbud och åtalsanmälan. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år.

Det finns bättre sätt!
Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med. Det kan också användas som en resurs om det tas om hand på rätt sätt. Genom att sortera och samla in det avfall som uppstår kan det material, den energi eller den näring, som finns i avfallet tas till vara. På så sätt kan du hjälpa till att uppnå en bättre miljö. Att istället elda upp avfallet utan rening, och utan att material och energi tas till vara, är slöseri med naturresurser. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad förbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallseldning utan rökgasrening ger vanligen stora utsläpp av olika miljögifter som tungmetaller, oförbrända kolväten, dioxiner med mera.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall som kvistar och löv får eldas utan anmälan. Vid eldning av trädgårdsavfall ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås, att det som eldas ska vara torrt och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar olägenheter för kringboende. Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Hänsyn måste även tas till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud.

 

 

Källor: hsr.se, Avfall Sverige, ftiab.se, kristianstad.se, hassleholm.se