Gamla

Med det gamla systemet hämtar vi ditt matavfall och brännbara avfall där du bor. Matavfall och restavfall sorteras för sig i separata kärl som finns vid varje bostad. Vi på Renhållningen hämtar avfallet med en sopbil med två fack – ett för matavfallet och ett för restavfallet. Matavfallet blir till miljövänlig biogas och biogödsel, medan restavfallet ger el och fjärrvärme.

Matavfall och restavfall får inte innehålla förpackningar, tidningar eller farligt avfall. Förpackningar av olika slag sorterar du och lämnar vid närmaste återvinningsstation.  Läs mer om hur du ska sortera under Sortering.

Avgifter för olika abonnemang hittar du under Avgifter.

Placering av sopkärl på hämtningsdagen

Handtagen ska vara vända utåt för att undvika vridningsskador på sophämtarna, som tömmer flera hundra sopkärl varje dag. Läs mer om placering av sopkärl här.